جدیدترین گزینه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ معرفی وزیر تا پایان مهرماه

جدیدترین گزینه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ معرفی وزیر تا پایان مهرماه

چه کسی وزیر علوم می شود؟

چه کسی وزیر علوم می شود؟