ترامپ: در مقابل ترکیه دست بسته نمی نشینیم

ترامپ: در مقابل ترکیه دست بسته نمی نشینیم