خاتمی: ما نسلی هستیم که نباید دیگر به قدرت بازگردیم

خاتمی: ما نسلی هستیم که نباید دیگر به قدرت بازگردیم