بازگشت قرارداد امتیازی در خزر؟

بازگشت قرارداد امتیازی در خزر؟