گزارش ویدئوییِ جلسه علنی مجلس برای سوال از ریاست جمهور در همین خبر به مررور تکمیل می گردد.

گزارش ویدئوییِ جلسه علنی مجلس برای سوال از ریاست جمهور در همین خبر به مررور تکمیل می گردد.