کامران آقایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با لزوم تشریح و تصریح حقوق شهروندی و رعایت آن از سوی اشخاص جامعه، اظهار کرد: کانون حقوق شهروندی در جهان ارتقا یافته، حق مداری هست و بر فرد مستقلی اشتمال می یابد که با اندیشه عقلانی با مسائل اجتماعی و من جمله حاکمیت و […]

کامران آقایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با لزوم تشریح و تصریح حقوق شهروندی و رعایت آن از سوی اشخاص جامعه، اظهار کرد: کانون حقوق شهروندی در جهان ارتقا یافته، حق مداری هست و بر فرد مستقلی اشتمال می یابد که با اندیشه عقلانی با مسائل اجتماعی و من جمله حاکمیت و اداره جامعه برخورد می کند، در نتیجه حقوق شهروندی به معنای پذیرش مسیولیت اجتماعی در مقابل دیگر شهروندان و حکومت هست و این مسیولیت پر ارزش ترین رکن حقوق شهروندی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: از آنجا که دولت نماینده عزم عمومی شهروندان هست، نظارت بر کار دولت، پیگیری و مطالبه حقوق بنیادی ملت از وظیفه ها شهروندان محسوب می گردد. با شرح بالا آشکار هست که ارجاع کلیه امور به دولت به معنای آن هست که شهروندان صلاحیت آزادی را که روی دیگر سکه پذیرش مسیولیت هست، ندارند زیرا عقلانیت و مسیولیت و آزادی ارکان یک جامعه شهروندمدار را بنیاد می گذارد.

این وکیل دادگستری در مورد فرهنگ سازی در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در جامعه افزود: فرهنگ سازی به این مفهوم هست که حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه شریان یابد و قسمتی از مطالبات ملت باشد. جلب نظر افکار عمومی یکی از شیوه های مناسب برای فرهنگ سازی هست با این توضیح که با تصریح شاخصه های حقوق شهروندی برای ملت، آنها را با این حقوق آشنا کنیم و با کمک رسانه های رابطه ای و تشویق نهادهای مردمی و تصریح جایگاه آن حق ذکر شده را عمومیت بخشیم.

آقایی یادآور گردید: در مورد فرهنگ سازی در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در جامعه ما کارهایی انجام شده، اما این فعالیت ها هماهنگ نیست و باید تمام اجزاء حاکمیت و نهادهای متفاوت اولویت آن را فهم کنند.

وی با اشاره به نقش تعلیم و پرورش در فرهنگ سازی در حوزه حقوق شهروندی تصریح نمود: در این باره نقش آموزش و پرورش بسیار پراهمیت هست.

آقایی در انتهاء اظهار کرد: سازمان های بزرگی چون صداوسیما که مخاطب های بسیاری دارند و تشکل های مردمی توان دارند نقش بسیار مهمی را در گسترش حقوق شهروندان ایفا کنند.

انتهای پیام