به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، جدیدا عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه ای برای سامان دهی پیام رسان های اجتماعی تهیه کردند و این طرح به هیات رئیسه ارجاع گردید و هیات رئیسه نیز آن را برای ارزیابی بیش تر به کمیسیون فرهنگی عرضه کرد. در مقدمه ای با عنوان علل […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، جدیدا عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه ای برای سامان دهی پیام رسان های اجتماعی تهیه کردند و این طرح به هیات رئیسه ارجاع گردید و هیات رئیسه نیز آن را برای ارزیابی بیش تر به کمیسیون فرهنگی عرضه کرد.

در مقدمه ای با عنوان علل توجیهی این طرح آمده هست: شبکه های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان های اجتماعی به عنوان مرجع مؤثر تعاملات روزمره در حوزه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره معروف و قسمت بسیاری در شکل گیری مناسبات متفاوت در جامعه دارد. بنابراین سازوکار قانونی پشتیبانی از پیام رسان های اجتماعی با هدف اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم شخصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. برهمین اساس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تقدیم می گردد.

این در حالی هست که شورای عالی فضای سایبری سال گذشته وضع شبکه های اجتماعی و سیاست های ذی ربط به این شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی را در نشست ها خود مورد ارزیابی قرار داده بود که نتایجی هم چون ممنوعیت استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی برخط بیگانه را بهمراه داشت. البته شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی و سیاست های ذی ربط به آنان، قبل از آن هم مبحث نشست ها شورای عالی فضای سایبری بودند و مصوبه ای با عنوان «سیاست ها و کارهای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در یکی از این نشست ها نظر به تصویب رسید.

در حالی که مدیران به طور مستمر یکی از مشکلات اکتساب وکارها و استارت آپ ها را مقررات دست وپاگیر عنوان می کنند و آسان سازی قوانین را راهی برای کمک به اکتساب وکارها می دانند، بعضی کارشناسان بر این عقیده اند که بعد از مصوبه شورای عالی فضای سایبری که به طور جزئی به فعالیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی پرداخته و مصوبه ای برای ساماندهی آنان تصویب نموده هست، چنانچه قانون گذار بخواهد مصوبه ی دیگری عرضه کند، شاید با روند آسان سازی قوانین مغایر باشد؛ البته این صرف نظر از این مبحث هست که این مصوبه چه موادی داشته و خواهد داشت.

انتهای پیام