برترین ها: باراک اوباما ریاست جمهور پیشین آمریکا با انتشار توئیتی از نتیجه های انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا استقبال کرد. اوباما در صفحه اش با تبریک به همه شرکت کنندگان در این انتخابات درج کرد: تحولی که ما احتیاج داریم، منحصرا با یک انتخابات امکان‌پذیر نیست، اما این یک شروع بود.

برترین ها: باراک اوباما ریاست جمهور پیشین آمریکا با انتشار توئیتی از نتیجه های انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا استقبال کرد.

اوباما در صفحه اش با تبریک به همه شرکت کنندگان در این انتخابات درج کرد:

تحولی که ما احتیاج داریم، منحصرا با یک انتخابات امکان‌پذیر نیست، اما این یک شروع بود.

عکس العمل اوباما به نتیجه های انتخابات کنگره