فارغ از اینکه چقدر این نگاه ها و نقدهای طرح شده پایه درست و منطقی دارند، این مبحث حائز اهمیت هست که به هر دلیلی قسمتی از جامعه اعتماد خود را به رسانه های داخلی از دست داده هست و گمان می کند که پشت پرده انتشار هر خبری، توطئه ای نهفته هست! در این […]

فارغ از اینکه چقدر این نگاه ها و نقدهای طرح شده پایه درست و منطقی دارند، این مبحث حائز اهمیت هست که به هر دلیلی قسمتی از جامعه اعتماد خود را به رسانه های داخلی از دست داده هست و گمان می کند که پشت پرده انتشار هر خبری، توطئه ای نهفته هست!

در این میان زیادی از کارشناسان رسانه باور دارند که شرایط کنونی فضای رسانه ای کشور علل مختلفی دارد؛ عللی که اتفاقا تنها به سال های موخر ذی ربط نمی توان و ریشه در کارکرد رسانه ها و متولیان و مسئولین این حوزه در دهه های موخر دارد. از تنگنا های رسانه ای در بازتاب خبر ها روز و دغدغه های مردمی گرفته تا کارکرد نامناسب بعضی از رسانه ها و خبرنگاران به دلیل موضع گیری های سیاسی و منفعت های مالی من جمله با اهمیت ترین مواردی هست که در سال های موخر در فضای رسانه ای کشورمان شکل گرفته و اکنون ثمره ای جز بی اعتمادی عمومی را در پی نداشته هست.

در همین راستا مهدی مطهرنیا ـ کارشناس ارشد علوم سیاسی و آینده پژوه اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات سیاسی ـ در اظهار کرد وگویی با ایسنا، در مورد کارکرد رسانه های داخلی در پوشش خبر ها تغییرات بازار ارز، اظهار کرد: رسانه تنها یک رسانا نیست و باید میان رسانه و رسانا تمایز قائل گردید. .. هست، بدون آنکه در آن دخل و تصرفی انجام دهد. اما رسانه جابه جایی پیام از طرق گوناگون و در قالب های مختلف فناوری های رابطه ای هست و چون د رآن دخل و تصرف هایی صورت می پذیرد دیگر تنها رسانا نیست و نقش رسانه را ایفا می کند. به بیان دیگر رسانا حامل یا جابجاکننده ای هست که در کالای حملی یا مخول خود دخل و تصرف انجام نمی دهد، در حالی که رسانه همان رسانایی هست که در محول خود دخل و تصرف انجام می دهد.

او با اشاره به رسالت های رسانه، دنبال کرد: رسانه باید اطلاع رسانی دقیق از خبرهای موجود و لایه های گوناگون حیات اجتماعی بشر داشته باشد؛ در جابه جایی روندها، رویدادها، عکس ها و رفتارها و کنش ها در قالب های «خبری» تا حد ممکن امانتدار باشد، دانایی مردم را افزایش دهد و با خوب ترین و در عین حال فوری ترین حالت ممکن خبر ها را به افکار عمومی جابه جا کند. کارکرد رسانه باید به گونه ای باشد که تمام افکار متکثر در بخش های گوناگون جامعه و با پیش فرض های متمایز بتوانند اطلاعات مورد نیازشان را در قالب خبر ها راستی آزمایی شده، از آن رسانه بگیرند. اگر رسانه ها به رسالت خبررسانی عمل کنند و برای افزایش دانایی جامعه مخاطب های خود، کوشش کنند توان دارند فضایی مثبت در جابه جایی خبر ها مهیا کنند و در مباحث ملی نه فقط اثرها تبلیغی از خود به جای می گذارند که اثرها عمیق و تاثیرگذاری را نیز توان دارند مهیا کنند.

این کارشناس علوم ارتباطات با اشاره به کارکرد رسانه ها در بازتاب خبر ها بحران ها، افزود: وقتی که جامعه با بحرانی رو به رو می گردد، رسانه ها باید حقیقت های موجود را بیان کنند و به شکلی اقدام کنند که خبرهای صحیح از ناصحیح مشخص گردد و عکسی که به مخاطب عرضه می دهند در تصمیم گیری های آنان موثر باشد. رسانه باید این امکان را برای مخاطب های خود فراهم کند، که دانش مخاطب بعد از مطالعه خبر افزایش پیدا کرده باشد و اطلاعات مفید و قابل امتحان و درستی را به دست آورده باشد.

مطهرنیا در ادامه به تغییرات بازار ارز در روزهای موخر و نحوه بازتاب خبر ها آن در رسانه های داخلی اشاره و اظهار کرد: اکنون می بینیم رسانه های ما توان ندارند به علل مختلفی به رسالت خود وفادار باشند و بمانند. توجه به وضع کنونی جامعه ارتباطات جهان، جابه جایی فوری اطلاعات، گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی و ماهواره ای و به صورت کلی تکثر مراجع باعث شده هست که رسانه های داخلی مغلوب حریف رسانه های بیگانه گردند و به همین دلیل هم رسالتشان دو چندان شده هست. به همین دلیل هست که رسانه های داخلی باید بیشتر از پیش در بازتاب خبر ها مورد احتیاج جامعه که روی تصمیم های با اهمیت آنان مؤثر هست، کوشش کنند تا اعتماد مردم به آنان زیادتر گردد و به وسیله این اعتماد، ارزش پیدا نمایند.

او افزود: گرچه رسانه ها در ایران متکثر هستند، اما از یک مرجع بنیادی خارج شدن عینی و تشریح عملیاتی پیدا می کنند؛ حدود ۲۰ سال هست که به صورت مستقیم با رسانه های داخلی و بیگانه در رابطه بوده ام؛ باید بگویم که تنها  در ایران هست که روزنامه ها و خبرگزاری های با ادبیات و دایره واژگان یکسان، پرسش ها برابر را در یک مبحث معین  بازتاب می دهند.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی، یادآور گردید: وقتی نرخ دلار در کشور ما به سرعت بالا می رود، رسانه ها از حبابی بودن این افزایش نرخ سخن می زنند، اما وقتی که به علل مختلف عملیاتی و رسانه ای نرخ دلار کاهش پیدا می کند، آن را به عنوان یک حقیقت عینی نشان می دهند؛ این در حالی هست که با افزایش سواد ارتباطاتی و رسانه ای مردم و افزایش قدت آنالیز آنان، به مرور زمان همه این تبلغیات نتیجه عکس خواهد داشت و باعث واگرایی زیادتر مخاطب های و به پیروی از آن پایین آمدن تاثیرگذاری رسانه های داخلی در جامعه ملی می گردد.

انتهای پیام