کمیل طیبی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، در مورد مشکلات اقتصاد ایران به ویژه در دوران تحریم ها، اظهار کرد: تحریم ها بار هزینه ای بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، اقتصاد ایران طی چند دهه موخر به طور مستمر درگیر مشکلات قدیمی و مزمن بوده هست، به ویژه در چهار دهه […]

کمیل طیبی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، در مورد مشکلات اقتصاد ایران به ویژه در دوران تحریم ها، اظهار کرد: تحریم ها بار هزینه ای بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، اقتصاد ایران طی چند دهه موخر به طور مستمر درگیر مشکلات قدیمی و مزمن بوده هست، به ویژه در چهار دهه موخر سرمایه گذاری تازه ای در کشور شکل نگرفته و از طرف دیگر تکنولوژی سرمایه گذاری ها در تولید و صنعت به روز نشده هست.

این اقتصاددان با بیان اینکه مسائلی مثل افزایش ساعتی قیمت دلار، انواع ارز، سکه و …    روند دلواپس کننده ای ایجاد نموده و به روشنی میتوان دست دلالان و واسطه گران را در اقتصاد دید، اضافه کرد: با ایجاد مشی رمه ای در بازار ارز و سکه، جامعه دچار نگرانی شده و تقاضا کنندگان افزایش اعتبار دارایی ریال به ارز و سکه در کشور زیادتر شده اند.

 قطع جریان مالی با دنیا باعث فساد در سامانه بانکی کشور شده هست

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به طور مستمر درگیر مشکلات بانکی هست، اضافه کرد: متاسفانه رابطه نداشتن بانک های ایرانی با بازار و بانک های بین المللی و قطع جریان مالی با دنیا باعث فساد در سامانه بانکی کشور شده هست که اثرات آن در اختلاس و یا رانت موسسات مالی مشهود هست و حتی بعضی نهادهای دولتی به سادگی از مجال های رانتی خود استفاده می نمایند.

  طیبی در مورد آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران، تاکید کرد: به طورقطع تحریم ها باعث تضعیف پایه و ستون اقتصاد ایران می گردد و بار هزینه ای بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر غول تورم در کشور بیدار شده هست.

  وی با بیان اینکه با اعمال تحریم ها، ایران بعضی از پتانسیل های تجاری و صادراتی خود را از دست می دهد و با عدم تحقق درآمدها، دچار کسری بودجه خواهیم شد، اظهار کرد: با از دست رفتن مجال های صادراتی کشور، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد، درحالی که هزینه های جاری کشور مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان سر جای خود قرار دارد، در این شرایط با چاپ و نشر پول، نقدینگی غیرمولد در کشور شکل خواهد گرفت.

خوب ترین راه مبارزه با تحریم ها مصلحت اندیشی هست

طیبی با اشاره به راهکارهای مبارزه با تحریم ها، اظهار کرد: خوب ترین راه، مصلحت اندیشی هست، چون که با کم شدن تنش ها، کوشش برای کاهش خطر در اقتصاد کاهش خواهد یافت.

سیاست های دستوری کنترل قیمت ارز از سیاست های اشتباه در اقتصاد هست

وی با تاکید بر لزوم کاهش مداخله دولت در اقتصاد، اظهار کرد: سیاست های دستوری کنترل قیمت ارز یکی از سیاست های اشتباه دولت در اقتصاد هست، درحالی که باید در همکاری با دنیا نقش تحریم ها را کاهش دهیم، چراکه آمریکایی ها شمشیر تحریم ها را از رو بسته و اصرار بر اجرای آن دارند.

انتهای پیام