قدرت اله امام وردی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به زمزمه های افزایش دو مرتبه حقوق ها در سال جاری به بعضی اظهارنظرها مبنی بر تورم زا بودن این اقدام اشاره نمود و اظهار کرد: باید نگاه کنیم ریشه تورم در سمت ارائه است یا تقاضا؟ در اقتصاد […]

قدرت اله امام وردی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به زمزمه های افزایش دو مرتبه حقوق ها در سال جاری به بعضی اظهارنظرها مبنی بر تورم زا بودن این اقدام اشاره نمود و اظهار کرد: باید نگاه کنیم ریشه تورم در سمت ارائه است یا تقاضا؟ در اقتصاد ما افزایش تورم به سبب گران شدن مواد اولیه و واسطهای مورد استفاده در تولید و واردات است که موجب میشود نرخ ها افزایش پیدا نماید.
وی با بیان اینکه افزایش قیمتها در انتهای سال شدت بیشتری خواهد گرفت اظهار کرد: در چنین شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نموده است و تورم هم از سمت تقاضای آنان برای خرید نیست لکن از سمت افزایش نرخ فرآورده ها است، در نتیجه دولت باید افزایش حقوق ها را تا جایی که بتواند قدرت خرید شهروندان را ترمیم کند، دنبال کند.

گفتنی است، در روزهای گذشته بعضی از اظهارنظرهای مقام های دولتی بیانگر از احتمال افزایش دو مرتبه حقوق ها در ماه های جاری است.

انتهای پیام