هرچند افزایش قابل ملاحظه قیمت ارز در ماه های گذشته تلاطم های برای اقتصاد ایران به وجود آورده و عده ای از تولیدکنندگان را با مشکل رو به رو کرده هست، اما این افزایش قیمت ارزهای بیگانه در عین حال برای صادرکنندگان مجال جدید به وجود آورده که در مقایسه با گذشته به درآمدهای بیشتری […]

هرچند افزایش قابل ملاحظه قیمت ارز در ماه های گذشته تلاطم های برای اقتصاد ایران به وجود آورده و عده ای از تولیدکنندگان را با مشکل رو به رو کرده هست، اما این افزایش قیمت ارزهای بیگانه در عین حال برای صادرکنندگان مجال جدید به وجود آورده که در مقایسه با گذشته به درآمدهای بیشتری دسترسی پیدا نمایند.

علی رغم آن که این آنالیز در بلند مدت برای محافظت اثرها مثبت خود احتیاج به برنامه ریزی های بسیار پیچده ی دارد، اما عده ای از آنالیز ها به تجربه چین اشاره می کند؛ کشوری که در طول چند دهه گذشته با محوریت دادن به صادرات توانسته خود را به عنوان یکی از غولهای بزرگ اقتصاد جهانی مطرح نماید و بعضی اعتقاد دارند کاهش عمدی قیمت پول ملی چین (یوآن) یکی از عاملان مؤثر در این افزایش صادراتی بوده هست.

هرچند بالا بودن تعداد آنالیزهای ذی ربط به این قضیه موجب شده که زیادی کاهش قیمت پول ملی را یکی از ترفندهای دولت چین به شمار آورند، اما نایب ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد هست که این مبحث از حقیقت فاصله جدی دارد.

به گفته ی وی مدیریت دولت چین در پشتیبانی از صادرکنندگانشان که البته در عین حال با پیگیری سیاستهای کلان اقتصادی دولت انجام می شود، کلیدی ترین مسلئه ای بوده که رشد اقتصاد چین را استمرار بخشیده هست.

مطمئنا این اتفاق تنها با انتقال آسان قیمت ارز رخ نداده و حاصل کارکرد اقتصادی مدت زمان طولانی چین در عرصه جهانی هست.

انتهای پیام