نبود تجملات در مراسم عزاداری علت تاثیرگذاری زیادتر خواهد گردید

مهلت دو ماهه به بازنشستگان برای تحویل پست دولتی

دهقانی: حضور رییس جمهور در سازمان ملل فرصتی برای اتمام در برجام هست

نوروزی: در کنار رسیدگی در دادگاه های موخر انعکاس خبری آنان نیز دارای ارزش هست

نماینده همدان: پشتیبانی از صاحبان ایده های نو به بارور شدن اقتصاد ملی منتج می گردد

منع به کارگیری بازنشستگان چقدر شغل جدید ایجاد می کند؟

آرشیو خبرها

گالري